Uputstvo za autore

Opšte napomene:

• Radovi se predaju u štampanom i elektronskom obliku, s napomenom autora kojim pismom treba da se štampaju – ćirilicom ili latinicom.

• Radovi se dostavljaju elektronskom poštom na adresu: dosije@gmail.com i trkulja@ius.bg.ac.rs

• Radovi moraju da sadrže: ime i prezime autora, naziv i sedište ustanove u kojoj radi, naslov rada, sažetak (apstrakt) s osnovnim nalazima rada (obima od 100 do 250 reči), ključne reči (do deset reči), izlaganje suštine rada, zaključak (do jedne strane), listu referenci, kao i rezime (Summary) i ključne reči (Кey words) na engleskom jeziku. Sastavni delovi sažetka (apstrakta) su: cilj istraživanja, korišćeni metodi, rezultati i kratak zaključak. U listi referenci, navode se bibliografske reference, kao što su monografije, članci i dr., i ostali izvori, kao što su zakoni, korišćene internet adrese, zbirke sudskih odluka i sl. Reference se ispisuju azbučnim ili abecednim redom, navođenjem prezimena i punog imena autora, odnosno navođenjem punog naziva izvora. Rezime na engleskom jeziku predstavlja sažetak u proširenom obliku, a njegova dužina može biti do 1/10 dužine članka. Rezime se daje na kraju članka, nakon odeljka koji se odnosi na literaturu.

• Svaki članak treba da ima sažetak (Summary) i ključne reči na engleskom jeziku (Кey words), koji podleže stručnoj lekturi, odnosno oceni gramatičke i pravopisne ispravnosti.

• Redakcija zadržava pravo da prilagođava rad prema opštim pravilima uređivanja časopisa i standarda srpskog jezika.

• Svi članci se daju na UDК klasifikaciju, i posle šest meseci do godinu dana dostupni su i preko veb-sajta časopisa. Za sada su dostupni besplatno.

• Časopis, nažalost, nema sredstva da honoriše saradnika, ali zato svaki saradnik može da dobije broj primeraka koji mu je potreban.

Poželjan font – Times New Roman, 12 pt

Prored – nije važan, poželjan 1,5.

Margine – poželjno je da leva bude 3,5 cm i desna 3 cm.

Naslov rada – piše se na sredini, velikim slovima i boldom (font 14). Podnaslovi se pišu na sredini, malim slovima i boldom, i numerišu se arapskim brojevima. Ukoliko u podnaslovu ima više celina, one se takođe označavaju arapskim brojevima (npr. 1.1., 1.1.1., itd.).

Dužina teksta – Tekstovi po pravilu ne treba da budu duži od jednog autorskog tabaka, koji iznosi 16 strana od 28 redova sa 66 znakova u redu, odnosno 28.800 znakova, font

Times New Roman, 12 pt. U slučaju da tekst, iz određenog razloga, mora da pređe ovaj obim, molimo saradnike da se obrate glavnom uredniku ili zameniku urednika koji će proveriti da li postoje tehničke mogućnosti za objavljivanje dužeg teksta.

Fusnote – koristiti za citiranje autora i izvora (font 10). U fusnotama obavezno navesti broj strane na kojoj je nađeni navod, odnosno podatak.

Tabele, slike i grafikoni – Ukoliko u radu postoje tabele, slike i grafikoni, oni treba da se nađu u tekstu (isti font i prored kao i u osnovnom tekstu, koristi se i za tabele i grafikone). Svaka tabela, slika i grafikon moraju da budu označeni rednim brojem. Nakon oznake i broja, navesti naziv tabele, slike ili grafikona. Izvor iz kojeg su preuzeti obavezno se navodi u radu, i to u fusnoti.

Pisanje stranih imena i reči – Inostrana imena se transkribuju na ćirilici na srpskom jeziku kako se izgovaraju, a prilikom prvog pominjanja u tekstu njihovo ime i prezime se navodi u zagradi u izvornom obliku na stranom jeziku italikom, npr.: Maks Veber (Max Weber)

Pravila citiranja – Pri navođenju odrednica u fusnotama molimo saradnike časopisa Hereticus da se drže sledećih pravila:

1. Citiranje monografija (knjiga):

• U fusnoti se najpre navodi ime, a zatim prezime autora. Ukoliko je reč o grupi autora navode se imena i prezimena svih autora. Ukoliko je reč o zborniku, navodi se ime urednika (priređivača), a u zagradu se stavlja (ur.).

• Naziv dela se piše italikom.

• Nakon naziva dela piše se izdavač, koji se zapetom odvaja od naslova dela.

• Nakon izdavača sledi zapeta i mesto i godina izdanja dela. Između mesta i godine izdanja dela ne piše se zapeta.

• Iza godine navodi se strana (odnosno strane) odakle je preuzet citat.

• Na kraju fusnote obavezno se stavlja tačka.

• Кada je u pitanju zbornik, prvo se navodi ime i prezime autora članka koji je iz zbornika citiran. Zatim naziv članka pod navodinicima.

• Iza naziva članka sledi zapeta i „u:“, a zatim se zbornik citira na isti način kao i monografija osim što se iza imena urednika stavlja „(ur.)“.

• Ukoliko postoji više autora knjige ili članka (do tri), razdvajaju se zapetom.

• Ukoliko se citira knjiga ili članak sa više od tri autora, navodi se samo ime i prezime prvog od njih, uz dodavanje skraćenice et alia (et. al.) italikom.

• Za „vidi“ koristi se skraćenica V. a za „uporedi“ skraćenica Upor.

Primer za monografiju:

Veselin Čajkanović, O srpskom vrhovnom bogu, Srpska kraljevska akdemija, Beograd 1941, 25.

ili

Veselin Čajkanović, O srpskom vrhovnom bogu, Srpska kraljevska akdemija, Beograd 1941, str. 25.

Primer za zbornik:

Dragiša Vasić, „Кarakter i mentalitet jednog pokoljenja“, u: Bojan Jovanović (ur.), Кarakterologija Srba, Naučna knjiga, Beograd 1992, str. 56.

2. Citiranje članaka iz časopisa:

• Prvo se navodi ime i prezime autora.

• Naziv članka se navodi pod navodnicima.

• Nakon naziva članka slede znaci izvoda, zapeta, i naziv časopisa otkucan italikom.

• Iza naziva časopisa navodi se broj časopisa.

• Godina se navodi nakon broja i to u zagradi.

• Nakon godine navedene u zagradi sledi zapeta i broj strane koja je citirana.

• Na kraju fusnote obavezno se stavlja tačka.

Primer za citiranje članka:

Miloš Đurić, „Problem zavisnosti kultura“, Novi vidici, br. 1 (1928), str. 223.

Marinko Arsić Ivkov, „Gušenje umetničkih sloboda u komunističkoj Srbiji“, Hereticus. Časopis za preispitivanje prošlosti, tom I, br. 1 (2003), str. 31.

3. Ponovljeno citiranje:

• Ukoliko se u radu citira samo jedan tekst određenog autora, kod ponovljenog citiranja tog teksta, posle imena i prezimena autora, sledi samo broj strane i tečka (bez dodatka op. cit., nav. delo i sl.).

Primer: Veselin Čajkanović, 55.

• Ukoliko se citira više radova istog autora, bilo knjiga ili članaka, a pošto je prvi put naziv svakog rada naveden u punom obliku, posle imena i prezimena autora, stavlja se u zagradi godina izdanja knjige ili članka. Ukoliko iste godine citirani autor ima više objavljenih radova koji se citiraju, uz godinu se dodaju latinična slova a, b, c, d, itd., posle čega sledi samo broj strane.

Primer: Veselin Čajkanović, (1941a), 66.

• Ukoliko se citira tekst sa više strana koje su tačno određene, one se razdvajaju crtom, posle čega sledi tačka. Ukoliko se citira više strana koje se ne određuju tačno, posle broja koji označava prvu stranu navodi se „i dalje“ sa tačkom na kraju.

Primer: Veselin Čajkanović, 55–1.

Primer: Veselin Čajkanović, (1941a), 66 i dalje.

• Ukoliko se citira podatak sa iste strane iz istog dela kao u prethodnoj fusnoti, koristi se latinična skraćenica za ibidem italikom, sa tačkom na kraju (bez navođenja imena i prezimena autora).

Primer: Ibid.

• Ukoliko se citira podatak iz istog dela kao u prethodnoj fusnoti, ali sa različite strane, koristi se latinična skraćenica Ibid., sa zapetom i navodi se odgovarajuća strana i stavlja tačka na kraju.

Primer: Ibid., 75.

4. Citiranje propisa

• Propisi se navode punim nazivom u kurentu – obično, potom se italikom navodi glasilo u kome je propis objavljen, a posle zapete broj i godina objavljivanja, ponovo u kurentu – obično.

Primer: Zakon o izvršnom postupku, Službeni glasnik RS, br. 125/04.

• Ukoliko se pomenuti zakon citira i kasnije, prilikom prvog pominjanja posle crte navodi se skraćenica po kojom će se propis dalje pojavljivati.

Primer: Zakon o izvršnom postupku – ZIP, Službeni glasnik RS, br. 125/04.

• Ukoliko je propis izmenjivan i dopunjavan, navode se sukcesivno brojevi i godine objavljivanja izmena i dopuna.

Primer: Zakon o društvenoj brizi o deci, Službeni glasnik RS, br. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 8/94.

• Član, stav i tačka propisa označava se skraćenicama čl., st., i tač.

Primer: čl. 7, st. 2, tač. 4, ili čl. 3, 4, 5, i 7. ili čl 5–9, itd.

4. Citiranje tekstova sa interneta

• Citiranje tekstova sa interneta treba da sadrži naziv citiranog teksta, adresu internet stanice i datum pristupa stranici.

Primer: Roger Clarke, “Biometrics and Privacy”, Studija preuzeta sa adrese htpp://www.anu.edu.su/people/Roger.Clarke/Biometrics.html. 15. april 2001.

Časopis Hereticus izlazi od 2003. godine u Beogradu i objavljuje naučne članke, rezultate istraživanja, dokumentaciju, kritičke analize, komentare, osvrte, prikaze i druge priloge. Profilišući naučnu koncepciju i kulturnu misiju svoga glasila, redakcija je nastojala da časopis bude neposrednije vezan za svoje vreme i sredinu, ažurniji i angažovaniji, opredeljen, otvoren i kritički usmeren, okrenut svim generacijama i raličitim žanrovima duhovnog iskazivanja. U svom delovanju redakcija je poseban akcenat stavila na preispitivanje autoritarnih aspekata prošlosti srpskog društva i kulture i uporno se zalagala za novo kritičko vrednovanje naše savremene političke i kulturne istorije.